Mở rộng

  • Hiển thị tỉ giá bán ngoại tệ
  • Hiển thị tỉ giá bán vàng
  • Cập nhật theo định kỳ