Giá Vàng

Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.500.000
 • SJC ≥ 5C: 56.520.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.530.000
Powered by VietPublic

Tỷ giá (2)

ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.156,30
 • CNY3.499,03
 • JPY227,87
 • KRW20,93
 • RUB344,84
 • SGD17.360,92
 • THB759,33
 • MYR5.682,74
 • AUD17.234,41
 • CAD17.904,90
 • CHF25.940,00
 • DKK3.764,08
 • HKD3.037,83
 • INR326,51
 • SEK2.699,56
Powered by VietPublic

Giá Vàng (2)

Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.500.000
 • SJC ≥ 5C: 56.520.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.530.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Tỷ giá

ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.156,30
 • CNY3.499,03
 • JPY227,87
 • KRW20,93
 • RUB344,84
 • SGD17.360,92
 • THB759,33
 • MYR5.682,74
 • AUD17.234,41
 • CAD17.904,90
 • CHF25.940,00
 • DKK3.764,08
 • HKD3.037,83
 • INR326,51
 • SEK2.699,56
Powered by VietPublic

Tỷ giá - Giá vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR28.156,30
 • CNY3.499,03
 • JPY227,87
 • KRW20,93
 • RUB344,84
 • SGD17.360,92
 • THB759,33
 • MYR5.682,74
 • AUD17.234,41
 • CAD17.904,90
 • CHF25.940,00
 • DKK3.764,08
 • HKD3.037,83
 • INR326,51
 • SEK2.699,56
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 56.500.000
 • SJC ≥ 5C: 56.520.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 56.530.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic